Nederlands English Français Deutsch
Winkelwagen
Items: 0
Totaal: € 0,00
Inloggen
E-mailadres:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?
Bent u hier nieuw?

Inloggen
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Araflora.

Postadres: Araflora
Loevesteinse Randweg 100, 1118 EK  Schiphol (geen bezoekadres)
Telefoon: 0645938892
E-mailadres: info@araflora.com
www.araflora.com
Ingeschreven KvK 34163683
BTW-identificatienr: NL100395648B01
EORI nummer: NL100395648
Bankrekening: NL64INGB0004731595
BIC/swift : INGBNL2A
Bedrijfsnaam: Araflora
Banknaam: Postbank B.V.
Handelsactiviteit: Araflora verkoopt een breed assortiment aan planten via webshop en plantbeurzen direct aan de consument en detailhandel.

Art.1 Algemeen:
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen, offertes aangegaan met Araflora. Tijdens het bestelproces via de webshop wordt u geattendeerd op onze voorwaarden, u bent pas gebonden aan de voorwaarden op het moment dat u deze aanvaardt tijdens het bestelproces. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij u na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Art.2 Aanbiedingen en Offertes:
Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden tot de aangegeven vervaldatum en zolang de vermelde soorten en maatvoeringen op voorraad leverbaar zijn. Aanbiedingen en offertes zijn geldig op de wijze zoals deze staan beschreven op de website van Araflora en zolang de voorraad strekt.

Art 3. Prijzen:
Alle prijzen op deze website zijn vermeld in euro's en incl. BTW.
De prijzen zijn exclusief verzend- en inpakkosten. Araflora heeft het recht prijzen te wijzigen. Aan onjuiste prijzen bijvoorbeeld door onjuiste invoer- of druk- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Art.4 Orders/ Annulering:
Door het versturen van het bestelformulier op de website verklaart koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onderliggende leveringsvoorwaarden Een koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat er door Araflora een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de koper via het op bestelformulier opgegeven e-mailadres.
Deze overeenkomst kan door Araflora worden herroepen indien de koper niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Na geplaatste bestelling en ontvangst van orderbevestiging is annulering door de koper uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk zolang de bestelling nog niet is verzonden. Na ontvangst van de bestelling heeft u het recht om zonder opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen deze te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting uwerzijds mits de geleverde artikelen onbeschadigd door u worden teruggezonden. De koop is derhalve pas definitief als veertien werkdagen na ontvangst zijn verstreken. De gemaakte kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper.
Deze zogenaamde zichtperiode van veertien dagen gaat in vanaf de dag nadat product of dienst is geleverd. Planten zijn een levend product. De botanische namen van planten zijn onderhevig aan veranderende wetenschappelijk inzichten.
Het is daarom in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een plant na opgroeien (bijv. bloei) niet soortzuiver blijkt te zijn. Mocht zoiets voorkomen dan wordt in overleg naar een geschikte oplossing gezocht.

Art. 5 Levering en leveringstermijn:
Door Araflora opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nooit fatale termijnen. Ons streven is om het product binnen 5 en 10 werkdagen na bijschrijving van het totale saldo bij de bankrelaties van Araflora te leveren.
Plantmateriaal is echter een levend natuurproduct, (weer-)omstandigheden zoals (mogelijke) vorst kunnen er toe leiden dat verzendingen worden vertraagd om kwaliteit te kunnen garanderen. Met name in de winterperiode kan dit tot vertraging van verzending leiden. Wanneer hierdoor een vertraging ontstaat van meer dan 10 werkdagen na betaling dan wordt u hiervan schriftelijk (email) op de hoogte gesteld, u heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Levering van de producten door Araflora aan koper zal plaatsvinden middels het postverkeer. Araflora heeft daardoor geen enkele invloed op het verloop van voornoemde verzendingen, en is dan ook niet verantwoordelijk voor vermiste of vertraagde zendingen. Omdat Araflora er aan hecht haar klanten zo goed mogelijk te bedienen wordt in voorkomende gevallen naar een oplossing gezocht. Indien blijkt dat een besteld product is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is en aflevering binnen 10 werkdagen, om welke reden dan ook, niet mogelijk blijkt, ontvangt koper/afnemer hiervan zo snel mogelijk bericht. Araflora is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het overschrijden van de leveringstermijnen.

Art. 6 Betaling:
Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling door koper via de website van Araflora. Betaling vindt plaats op een door Araflora tijdens het bestelproces aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is vastgelegd. Zonder directe betaling gekoppeld aan de bestelling, is Araflora niet gehouden enig product aan koper te leveren. Nadat de betaling is bijgeschreven op bank- of girorekening van Araflora, zal Araflora overgaan tot verzending van de bestelde producten.

Art 7 Overmacht:
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. Dit wordt ten alle tijde gecommuniceerd met cliënt en schriftelijk bevestigd.

Art.8 Kwaliteit, garanties en reclame:
Araflora doet haar uiterste best de bestelde producten in zo goed mogelijke staat te leveren en hanteert hoge kwaliteitsnormen. Plantmateriaal is echter een levend natuurproduct. Araflora selecteert nauw op uniformiteit. Toch kan er geringe afwijking zijn in kleur, hoogte e.d. van de op de website gepresenteerde producten. De koper wordt geadviseerd de ontvangen goederen grondig te controleren en bij geconstateerde gebreken binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk melding hiervan te maken bij service@araflora.com, bij voorkeur voorzien van een digitale foto waarop de gebreken zichtbaar zijn. Bij gebreken zal Araflora binnen 7 werkdagen controle uitvoeren en bevindingen schriftelijk bevestigen. Indien ingebrekestelling wordt aangetoond zal het uit te keren bedrag nooit hoger zijn dan het factuurbedrag of artikelen worden omgeruild tegen de geldende condities. Kosten en risico retourzending zijn in geval van gebreken voor rekening Araflora. Koper heeft alleen recht op vervanging van het product, indien het gebrek zich binnen 48 uur na levering van het product aan de koper, openbaart en koper binnen deze termijn reclameert. Het risico van beschadiging van de producten gaat op de koper over op het moment waarop de goederen feitelijk worden geleverd.

Artikel 9 Internet:
a. Tijdens het sluiten van de overeenkomst (plaatsen van bestelling en de betaling van de koopprijs) en de uitvoering van de opdracht zullen de Araflora en koper/afnemer door middel van e-mail met elkaar (kunnen) communiceren.
b. Araflora en koper/afnemer erkennen dat aan het gebruik van e-mail risico´s verbonden zijn. Araflora en koper/afnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor schade die voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van e-mail.
c. Araflora en koper/afnemer zullen naar redelijkheid en billijkheid al hetgeen doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico´s.
d. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Araflora en koper/afnemer ontvangen e-mail, is de inhoud van de door Araflora verzonden en ontvangen e-mail bepalend.

Artikel 10 Aansprakelijkheid:
a. Wanneer één van de door Araflora geleverde producten een gebrek vertoond, dan is de aansprakelijkheid bepekrt. Araflora is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade beperkt tot een bedrag maximaal gelijk aan de aanschafprijs van het betreffende artikel. Araflora is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van het artikel. Araflora is niet aansprakelijk voor geen of niet-tijdige levering door verzendbedrijven.
b. Geen enkel door Araflora geleverd product is bedoeld of geschikt voor menselijke consumptie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. Araflora is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door consumptie van de door Araflora geleverde producten.
c. Geen enkel door Araflora geleverd product is bedoeld of geschikt voor consumptie door dieren, gebruik van producten van Araflora in bijvoorbeeld terraria of huiskamers is daarom altijd voor eigen risico van de koper. Araflora is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door direct en indirect gebruik van haar producten.
d. Araflora is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan je computerapparatuur welke het gevolg is van het gebruik van de website van Araflora dan wel downloads van deze website.

Art. 11 Copyright:
Zonder schriftelijke toestemming is het verboden om tekst- of beeldmateriaal dat in opdracht van Araflora is vervaardigd over te nemen, te vermenigvuldigen of anderszins te gebruiken. Bij misbruik wordt aangifte gedaan.

Art. 12 Klachten:
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/ of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per mail service@araflora.com Uiterlijk binnen 15 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Art. 13 Privacy:
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Zie voor verdere informatie ons privacy reglement.

Art. 14 Ontbinding / Opschorting van de overeenkomst:
a. Een overeenkomst tussen Araflora en een koper kan onmiddellijk ontbonden/opgeschort worden in de volgende gevallen: - Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Araflora omstandigheden ter kennis komen die Araflora goede grond geven te vrezen dat de koper/afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - Indien betaling van/voor de bestelling door koper/afnemer uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is Araflora bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Araflora schadevergoeding te vorderen.
b. Voorts is Araflora bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
c. Tot slot is Araflora bevoegd de overeenkomst te ontbinden / op te schorten indien een koper/afnemer een bestelling plaatst terwijl er nog één of meer rekeningen zijn waarvan de betalingstermijn is overschreden, totdat koper/afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Toepasselijk recht: Op de overeenkomst van deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

 

Copyright © Araflora.com 2006 - 2023